தமிழ் நாடு  மின் கழகக் கணக்காயர் களத் தொழிலாளர் சங்கம் 
Tamil Nadu Electricity Board Accounts and Executive Staff union
Regd 2472                                             Recognized                                        Head office : Chennai
No. 20/29, Meeran Sahib Street, Anna Salai, Chennai - 600 002
email address : tnebaesu@yahoo.com

2009       2010      2011       2012                                                                                      

      

7.03.2013 - தலைவர் மடல்


06.04.2013 - TRANSFER GOVT ORDER
06.04.2013 - GPF & LOAN GOVT ORDER
06.04.2013 - UNDER SECRETARY PROMOTION & POSTING
06.04.2013 - DFC TEMP PROMOTION & POSTING
06.04.2013 - DFC PROMOTION & POSTING
02.04.2013 - GO - 30
02.04.2013 - G O - 29
02.04.2013 - G O - 25
30.03.2013 - T.A. MECHANICAL / ALLOTMENT
30.03.2013 - T.A. ELECTRICAL/ ALLOTMENT
29.03.2013 - POWERING INDIA - ROLE OF DISTRIBUTION NETWORK
27.03.2013 - Thermal Power Stations Merger of Lineman
26.03.2013 - Award of cash incentive to the Government employees who have rendered 25 years of unblemished service - 03
25.03.2013 - பாடுபட்டு வளர்த்த சங்கம் - 03
23.03.2013 - AS TO AAO PROMOTION
21.03.2013 - AAO PROMOTION-ALLOTMENT ORDER
21.03.2013 - அன்றைய உதவி பொது செயலாளர்
21.03.2013 - பொது செயலாளரின் பதில்
19.03.2013 - ETPS - RWE CADRE - CREATION AND ABOLITION OF POSTS
16.03.2013 - ஆள்சேர்ப்பு - புதிய பகுதிநேர பணியாளர்கள்
16.03.2013 - PANEL FOR ASST (ACCT) TO ACCOUNTS SUPERVISOR
15.03.2013 - CLASS III SERVICE - ASST ACCT AS ACCTS SUP PANEL
14.03.2013 - C.L. CASE NEXT HEARING ON 8.4.2013 - SUPREME COURT
08.03.2013 - AS TO AAO PANEL APPROVED FOR PROMOTION
06.03.2013 - ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஆஸ்திரியா வரை
28.02.2013 - ASSESSOR GR II INTERNAL SELECTION - CALLED FOR
27.02.2013 - PREPARATION FOR ASST.DRAFTSMAN
27.02.2013 - PANEL PREPARATION FOR S.DRAFTSMAN
27.02.2013 - RS TO ATO ALLOTMENT ORDER
26.02.2013 - RS TO ATO PANEL APPROVED
23.02.2013 - IA TO RS SUITABILITY REPORT CALLED FOR
22.02.2013 - SIM CARD TO VARIOUS CATEGORIES OFFICERS
21.02.2013 - LETTER TO THE CHAIRMAN - D.A.
21.02.2013 - BOARD PROCEEDINGS
20.02.2013 - FESTIVAL ADVANCE TO PART TIME WORKERS
17.02.2013 - TA/MECH ALLOTMENT ORDER
17.02.2013 - HIGH COURT ORDER - D.A. ARREARS
16.02.2013 - TECH ASST / ELECTRICAL - INTERNAL SELECTION /a>
15.02.2013 - AAO TO AO
12.02.2013 - DFC PROMOTION AND POSTING
12.02.2013 - PENSION TO WIDOW,DIVORCED AND UNMARRIED DAUGHTER G.O.ORDER
12.02.2013 - ADM SUPERVISOR ALLOTMENT ORDER
07.02.2013 - RS TO ATO PROMOTION MINIMUM SERVICE FIVE YEARS TO FOUR YEAR RELAXATION
05.02.2013 - RS TO ATO PROMOTION ALERT
05.02.2013 - DISPOSITION LIST CALLED FOR
05.02.2013 - NEWS PAPER CUTTING
03.02.2013 - ஒளிவு மறைவு  இல்லாத  சேர்மன் - நன்றி நக்கீரன்
30.01.2013 - CAUTION DEPOSIT
30.01.2013 - High court Judgement against the suspended members - 8.1.2013 TNEBES
29.01.2013 - DFC PROMOTION AND POSTING
24.01.2013 - OPEN VARSITY TO SEEK GOVT HELP
23.01.2013 - JE IIGr Allotment order Cancelled.doc
21.01.2013 - SUPREME COURTS ORDER
19.01.2013 - தொழிலாளர் ஆய்வாளரிடம் உத்தரவு பெற்ற ஒப்பந்த
                       தொழிலாளர்களின் விபரம் கோருதல்
14.01.2013 - ASSESSOR DP SUITABILITY CALLED FOR
17.01.2013 - PREPARATION OF PANEL SC Gr I
10.01.2013 - FILLING UP VACANCIES OF TA- ORDER
10.01.2013 - SUITABILITY CALLED FOR - JE I GR ....
09.01.2013 - SPECIAL EX-GRATIA PAYMENT - ORDER....
07.01.2013 - PROMOTION AVENUES TO THE REGULAR WORK....
07.01.2013 - Class III & IV Service � Vacancy Position
07.01.2013 - Internal Selection to the category of Driver
06.01.2013 - REPORT CALLED FOR THE PROM OF ATO
05.01.2013 - PREPARATION OF PANEL FOR STORES OFFICER
05.01.2013 - SANCTION OF PC
05.01.2013 - FRESH PANEL FOR ASST ACCT OFFICER
05.01.2013 - Assessors appointed on contract basis by .....
05.01.2013 - GO 242 
05.01.2013 - ALLOTMENT OF SR DRAUGHTSMAN

2012 - BOARD ORDER AND CIRCULARS etc.,

2011 - Board orders and circulars etc.,,
2010 - Board orders and circulars etc.,,
2009 - BOARD ORDER AND CIRCULARS etc.,